MeToo & Slávik Slovenska 2009

Propozície 19. ročníka celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2009 (vrátane internetového Slávika Slovenska 2009)

Občianske združenie Slávik Slovenska vyhlasuje 19. ročník celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SLÁVIK SLOVENSKA 2009

Podmienky súťaže

Slávik Slovenska 2009 (ďalej SS 2009) sa bude konať v mesiacoch február 2009 – jún 2009. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci základných škôl (ďalej ZŠ), osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl (ďalej ZUŠ) na Slovensku, a to v troch kategóriách:

  • v I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
  • v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
  • v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. tretích až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.
  • v IV. kategórii (internetový Slávik Slovenska 2009) súťažia žiaci prvých až deviatych ročníkov ZŠ a prvých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií /viď body A, B, C/.

  • Súťažiaci v I., II.a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníka SS 2009 a mala aspoň dve slohy.
  • Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.
  • Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníka SS 2009.
  • Nie je proti pravidlám súťaže, ak si ako druhú pieseň súťažiaci v I., II. a III. kategórii kategórii vyberú zo spevníčkov vydaných v predchádzajúcich ročníkoch SS. Musia však obsahovať minimálne dve slohy.
  • Súťažiaci v IV. kategórii môžu na internet na portál www.metoo.sk uploadovať maximálne 2 piesne, podmienkou je aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníka SS 2009 a mala aspoň dve slohy. V prípade ak súťažiace uploaduje viac ako 2 piesne, má administrátor portálu právo zmazať ktorúkoľvek pieseň tak, aby celkový počet piesní od jedného súťažiaceho bol maximálne 2.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIE!

Víťazi predchádzajúcich ročníkov, t. j. Zlatí Slávici Slovenska v I., II., a III. kategórie, sa vo svojich kategóriách môžu súťaže zúčastniť iba raz! Toto ustanovenie sa však víťazov I. a II. kategórie netýka v prípade, ak postúpili z nižšej do vyššej súťažnej kategórie. V prípade III. kategórie však platí, že víťazi, t. j. Zlatí Slávici Slovenska III. kategórie, sa súťaže môžu zúčastniť iba raz!

Ako hostia však môžu byť všetci víťazi pozývaní na vystúpenia v rámci galakoncertov víťazov.

Toto ustanovenie sa netýka IV. kategórie.

Výkonný výbor SS 2009 odporúča rodičom, pedagógom a súťažiacim v I., II. a III. kategórii, aby pri výbere druhej súťažnej piesne prihliadali na jej pôvod z regiónu, ktorý súťažiaci reprezentuje.

Výkonný výbor SS 2009 odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Výkonný výbor SS 2009 žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku súťažiacich a na rytmickú odlišnosť piesní, t.j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.

V IV. kategórii sa v prípade uploadu 2 piesní jedného súťažiaceho, pre konečné poradie počet hlasov internetových užívateľov v hlasovaní, spočíta.

Základné – školské kolá

Základné – školské kolá súťaže SS 2009, ktoré organizujú jednotlivé školy, sa uskutočnia najneskôr do 24. apríla 2009.

Hudobný sprievod u súťažiacich v základných - školských kolách nie je podmienkou. Odporúča sa, aby vystúpenia boli s hudobným sprievodom aspoň pri jednej z piesní, vzhľadom na možnú účasť súťažiaceho vo vyšších kolách. Porotu pre školské kolo súťaže vymenuje predstaviteľ usporiadajúce inštitúcie, t.j. riaditeľ ZŠ, gymnázia alebo ZUŠ.

Do okresného kola postupujú iba víťazi základného - školského kola z I., II. a III. kategórie.

Mená víťazov oznámi vedenie usporiadajúcej inštitúcie do troch dní od konania školského kola súťaže príslušnému Krajskému školskému úradu (ďalej KŠÚ), ktorý organizáciou okresného kola poverí vybraný subjekt.

Okresné (obvodné) kolá

Okresné kolá súťaže SS 2009 sa uskutočnia najneskôr do 14. mája 2009.

Okresné (obvodné) kolá súťaže organizujú KŠÚ prostredníctvom poverených škôl, resp. iných subjektov. Termín konania okresných (obvodných) kôl oznámi KŠÚ Výkonnému výboru SS 2009 najneskôr 5 dní od svojho rozhodnutia. Poroty pre okresné kolá, spravidla 3 až 5 členné, vymenuje príslušný KŠÚ.

Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej z interpretovaných piesní. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu (à capella). Všetci účastníci okresných kôl súťažia s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musí pochádzať zo Spevníka SS 2009 a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie okresných kôl súťaže. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. a ďalšom mieste.

Mená víťazov a tým aj postupujúcich do krajského kola oznámi organizátor okresného kola na základe rozhodnutia odbornej poroty príslušnému KŠÚ a Výkonnému výboru SS 2009 najneskôr 5 dní od konania okresného kola. (Podľa možnosti elektronickou cestou na adresu pstilicha@chello.sk na jednotnom formulári.)

Krajské kolá

Krajské kolá speváckej súťaže SS 2009 organizujú Krajské školské úrady v spolupráci s Výkonným výborom SS 2009 najneskôr do 3. júna 2009.

Termíny konania krajských kôl súťaže oznámi vedenie KŠÚ Výkonnému výboru SS 2009 do 3 dní od svojho rozhodnutia. Spravidla 3 až 5 člennú porotu vymenuje vedenie príslušného KŠÚ. Výkonný výbor SS 2009 vymenuje do krajskej poroty súťaže svojho zástupcu.

Súťažiaci v krajskom kole I., II. a III. kategórie SS 2009 sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod k jednej z piesní. Ďalšiu pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella). Súťažiaci v krajskom kole interpretujú dve piesne, pričom jedna z piesní musí pochádzať zo Spevníka SS 2009 a musí obsahovať aspoň minimálne slohy.

Do finálového kola postupujú len víťazi krajských kôl I., II. a III. kategórie.

Mená víťazov a náhradníkov krajských kôl oznámi KŠÚ Výkonnému výboru SS 2009 vzápätí po skončení krajského kola.

Oznámenia o víťazoch krajských kôl musia obsahovať názvy piesní zo Spevníčka SS 2009 a notové zápisy voľne zvolených piesní (ak nepochádzajú zo Spevníka SS 2009) spolu s tóninami, v ktorých súťažiaci piesne interpretujú. (Podľa možnosti na predpísanom formulári na adresu pstilicha@chello.sk elektronickou cestou.)

Internetový Slávik Slovensko 2009

Súťažiaci tejto IV. kategórie môžu svoje videá uploadovať na portál www.metoo.sk od 1.2. do 3.6.2009. Poradie súťažiacich sa zostaví podľa počtu hlasov od užívateľov internetu (a spočítaním hlasov dvoch videí pokiaľ súťažiaci uploadoval 2 videá). Do finálového kola postupuje jeden víťaz. V prípade, že v poradí prvý súťažiaci podľa počtu hlasov je totožný s niektorým postupujúcim z Krajských kôl, postupuje najbližší súťažiaci v poradí.

Finálové kolo

Finálové kolo a galakoncert víťazov 19. ročníka celoštátnej speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne SS 2009 usporiada Občianske združenie SS, Výkonný výbor SS 2009 so spoluorganizátormi vo vybranom meste na Slovensku. Termín konania finálového kola bude oznámený finalistom súťaže písomne a verejnosti prostredníctvom médií a tlačových segmentov.

Finalisti súťaže v I., II. a III. kategórii interpretujú jednu pieseň v sprievode orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).

Ústrednú porotu finálového kola v počte minimálne 5 členov vymenuje Výkonný výbor SS 2009.

Ústredná porota na čele s garantom súťaže Petrom Dvorským vyhlási zlatých, strieborných a bronzových slávikov v I., II. a III. kategórii a udelí ďalšie ceny.

Ústredná porota má v právomoci rozdeliť tituly strieborných Slávikov Slovenska 2009 maximálne pre dvoch finalistov súťaže a bronzových Slávikov Slovenska 2009 maximálne pre troch spevákov na pozíciách finalistov súťaže.

Garant súťaže Peter Dvorský udeľuje svoju osobitnú cenu.

Osobitnú cenu udeľuje spravidla aj predstaviteľ mesta, v ktorom sa finále súťaže koná. Mená víťazov speváckej súťaže SS 2009 oznámi odborná porota verejne na záver finálového kola.

Všetci finalisti celoslovenskej speváckej súťaže súťaže Slávik Slovenska 2009 sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát Slávika Slovenska“.

Dôležité upozornenia

Podmienkou účasti v každom zo súťažných kôl je interpretácia dvoch piesní, pričom jedna z nich musí byť zvolená zo Spevníka SS 2009. Dôležitým prvkom speváckej súťaže SS je povinná interpretácia jednej z dvoch súťažných piesní bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu. Túto možnosť poskytuje Výkonný výbor SS porotám v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia interpretačných kvalít súťažiacich.

V prípade, že súťažiaci, resp. škola, ktorú tento reprezentuje, nesplní uvedené podmienky, organizátor príslušného kola včas zabezpečí účasť súťažiaceho, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste a splnil súťažné podmienky. V prípade, že súťažiaci ochorie alebo pre indispozíciu svoje vystúpenie odriekne, jeho miesto zaujme súťažiaci, ktorý sa umiestnil na nasledujúcom mieste a splnil súťažné podmienky.

Pedagógovia a rodičia by mali dbať na to, aby sa súťažiaci nedali strhnúť k neprimeraným sprievodným prejavom, ako sú tanečné prvky a gestá. Prvky a gestá nie sú vylúčené, ale dominantným prejavom musí zostať spev, na ktorý treba sústrediť maximálnu pozornosť.

Zvýšenú pozornosť by mali pedagógovia a rodičia venovať kvalitnému inštrumentálnemu sprievodu. Každé dieťa sa na svoje vystúpenie teší a chce podať čo najlepší výkon.

Povinné súťažné piesne do spevníčkov SS vyberajú skúsení a renomovaní odborníci a členovia Výkonného výboru SS, rešpektujúc všetky zvláštnosti a okolnosti súťaže. Pripomíname, že výberová pieseň musí mať výrazný ľudový charakter, nesmie to byť umelá pieseň. Ak si pedagógovia alebo rodičia nie sú istí charakterom piesne, odporúčame im poradiť sa s odborníkmi alebo členmi Výkonného výboru SS.

Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné. Možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich.

Pri voľbe súťažných piesní a v rámci čo najobjektívnejšieho posúdenia kvalít interpretácie súťažiacich radíme pedagógom a rodičom vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.

V zápisoch piesní Spevníka SS 2009, ale aj predchádzajúcich ročníkov súťaže, akceptujeme fonetické prepisy textov piesní v rôznych nárečiach. Prosíme pedagógov a rodičov, aby deti oboznamovali aj s pôvodom piesní, s ich hodnotou a charakterom, ako aj s nárečovými zvláštnosťami jednotlivých regiónov. Neodporúčame zameriavať sa na interpretácie známych umelcov. V prejave detí by sa mala odraziť ich prirodzená individualita a tvorivý prístup.

Poroty na všetkých úrovniach súťaže majú zohľadňovať originálny a prirodzene spontánny prejav súťažiacich, aby sa v ich vystúpeniach prejavili a zachovali čo najtypickejšie znaky jednotlivých regiónov Slovenska, a tým aj krása ľudovej piesne.

Peter Dvorský,

garant súťaže a predseda OZ Slávik Slovenska

Peter Štilicha,

predseda Výkonného výboru SS 2009

V Bratislave, december 2008

Kontaktná adresa:

Výkonný výbor OZ Slávik Slovenska
Bradlianska 11, 811 03 Bratislava
Tel.: 0903 448 518 0905 377 260
E-mail: pstilicha@chello.sk