text

Všeobecné podmienky

Pridané: 08.11.2007 | Pridal: admin

Všeobecné podmienky

používania služieb verejného internetového portálu www.metoo.skI. Definície pojmov

Portál www.metoo.sk je verejný internetový portál, ktorý poskytuje fyzickým osobám rôzne Služby určené na osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.

Povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľov sú uvedené v týchto podmienkach alebo vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prevádzkovateľom Portálu a poskytovateľom Služieb na Portáli je, ak nie je výslovne uvedené inak, spoločnosť Kabel Plus, s. r. o., Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 611 654, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vložka č. 18317/V (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Služby sú služby poskytované prostredníctvom Portálu spočívajúce v sprístupňovaní Obsahu Užívateľovi na jeho osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný. Tieto Služby sú z hľadiska spoplatnenia rozdelené na bezplatné a platené. Cenník a spôsoby platieb sú súčasťou týchto podmienok používania.

Užívateľom je fyzická osoba, využívajúca Služby na svoju osobnú potrebu a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný, ktorá sa v čase využívania Služby nachádza na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky, vrátane takých osôb, ktoré umiestňujú na Portál svoj Vlastný Obsah. Na Portáli existujú dva druhy Užívateľov:

a) Anonymní Užívatelia – používajú portál bez akejkoľvek registrácie. Pri pokuse o využitie Služieb určených len registrovaným Užívateľom bude neregistrovaný Užívateľ vyzvaný na registráciu.

b) Registrovaní Užívatelia – sú im prístupné všetky Služby Portálu. Registrovať sa môže každý Užívateľ, ktorý súhlasí s podmienkami registrácie (uvedenými priamo pri registrácii) a vyplní polia označené ako povinné. Pri registrácii je Užívateľ povinný uvádzať pravdivé údaje a tieto údaje pri každej zmene aktualizovať. Poskytnutím údajov pri registrácii Užívateľ zároveň poskytuje súhlas s ich spracovaním v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

II. Právna povaha podmienok, súhlas Užívateľa a uzavretie zmluvy

1. Tieto podmienky sú právne záväznými podmienkam využívania Služieb poskytovaných prostredníctvom Portálu. Každému Užívateľovi je dôrazne odporúčané, aby si ich pozorne prečítal bezprostredne po prvom vstupe na Portál. Návštevou Portálu a zotrvaním na ňom a/alebo využívaním Služieb, vrátane Služby umožňujúcej Užívateľom umiestnenie Vlastného Obsahu na Portál, Užívateľ súhlasí s týmito všeobecnými podmienkami. Ak Užívateľ nesúhlasí s niektorou časťou alebo ustanovením týchto podmienok, musí opustiť tento Portál a nevyužívať ďalej Služby, ktoré sú prostredníctvom neho poskytované.

Znenie týchto podmienok môže Prevádzkovateľ meniť alebo dopĺňať.

Odchylné ustanovenia prípadne uvedené pri konkrétnom Obsahu umiestnenom na Portáli majú prednosť pred znením týchto podmienok.

Tieto podmienky a pojmy v nich použité sa vykladajú podľa práva Slovenskej republiky.

2. Predpokladom využitia Služby ponúkanej Prevádzkovateľom na Portáli je to, medzi ním a Užívateľom dôjde prostredníctvom elektronických prostriedkov k uzavretiu zmluvy. Obsah tejto zmluvy je tvorený obsahom týchto podmienok a prípadne ďalšími a/alebo odchylnými ustanoveniami uvedenými pri konkrétnom Obsahu, v ktorého poskytnutí spočíva Služba Prevádzkovateľa. Táto zmluva je pre územie Slovenskej republiky ponúkaná v slovenskom jazyku a pre územie Českej republiky v českom jazyku. U Prevádzkovateľa bude uložená v elektronickej podobe a Užívateľovi nebude prístupná. Užívateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť len do okamihu, než Prevádzkovateľ začne Službu poskytovať.

Pokiaľ vzťah súvisiaci s využitím Služby obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

III. Obsah nachádzajúci sa na Portáli

1. Portál obsahuje:

 • obsah umiestňovaný na Portál Prevádzkovateľom alebo v jeho mene, za ktorý Prevádzkovateľ zodpovedá a ku ktorému vykonáva práva na základe licenčných alebo iných zmlúv (ďalej len „Vlastný Obsah Prevádzkovateľa“),

 • obsah poskytovaný Užívateľom, ktorý tento obsah na vlastnú zodpovednosť umiestňuje na Portál (ďalej len „Vlastný Obsah Užívateľa“),

 • odkazy (linky) na internetové stránky tretích osôb.


Z hľadiska oprávnení Užívateľa sa Obsah umiestnený na Portáli delí na:


 • obsah, pri ktorom je Užívateľ oprávnený na streaming Obsahu; streamingom sa rozumie dodávka súboru obsahujúceho konkrétny Obsah na koncové zariadenie Užívateľa tak, že tento súbor možno prehrávať súčasne s jeho prenosom na koncové zariadenie, pričom tento súbor sa nikdy neukladá na záznamové médium vrátane, ale nielen, hard disku alebo optického disku s tou výnimkou, že sa môže kedykoľvek ukladať do medzipamäte s cieľom uľahčiť jeho plynulé prehratie,


 • obsah, pri ktorom je Užívateľ oprávnený na trvalé stiahnutie (download) Obsahu; trvalým stiahnutím sa rozumie dodávka súboru obsahujúceho konkrétny Obsah na koncové zariadenie Užívateľa tak, že tento Užívateľ je oprávnený vyhotoviť si jeho trvalú rozmnoženinu v elektronickej forme alebo prenesením na hmotný podklad; toto oprávnenie musí byť Užívateľovi dané výslovne napríklad prostredníctvom políčka „Kúp“ alebo iného políčka s podobným názvom),


 • obsah, pri ktorom je Užívateľ oprávnený na dočasné stiahnutie (download) Obsahu; dočasným stiahnutím je dodávka súboru obsahujúceho konkrétny Obsah na koncové zariadenie Užívateľa tak, že na pevnom disku koncového zariadenia sa vytvorí a uloží jeho rozmnoženina, ktorá je Užívateľovi prístupná na prehrávanie počas doby, ktorú v prípade konkrétneho Obsahu určí Prevádzkovateľ, po uplynutí ktorej je prístup k nej Užívateľovi znemožnený; aj toto oprávnenie musí byť Užívateľovi dané výslovne (napríklad prostredníctvom políčka „Stiahni“ alebo iného políčka s podobným názvom).


Užívateľ berie na vedomie, že jednotlivé spôsoby použitia Obsahu, na ktoré bude Prevádzkovateľom oprávnený a na ktoré mu bude Prevádzkovateľom udelená licencia, závisia od obsahu zmlúv Prevádzkovateľa s jednotlivými nositeľmi práv chránených autorským zákonom. Užívateľ nesmie používať Obsah v rozpore s jemu udelenou licenciou, ani sa o to pokúšať. Aby bolo nepochybné, v prípade, že je Prevádzkovateľom v súvislosti s konkrétnym Obsahom poskytnutá určitá funkcia (napríklad funkcia Replay), je Užívateľ oprávnený využívať túto funkciu obvyklým spôsobom.

2. Prevádzkovateľ nemonitoruje, needituje a v žiadnom smere nezodpovedá za Vlastný Obsah Užívateľa. Užívateľ umiestňuje Vlastný Obsah Užívateľa na Portál na vlastnú zodpovednosť (teda osobne a výlučne zodpovedá za to, že je nositeľom príslušných práv, resp. osobne a výlučne zodpovedá vtedy, ak nie je nositeľom príslušných práv) a zostáva nositeľom práv k tomuto obsahu. Umiestnenie Vlastného Obsahu Užívateľa na Portál sa považuje za prejav vôle Užívateľa sprístupňovať tento obsah verejnosti prostredníctvom Portálu. Užívateľ umiestňuje Vlastný Obsah Užívateľa na Portál bez nároku na akúkoľvek odmenu, ak výslovne nie je dohodnuté inak. Užívateľ je kedykoľvek oprávnený odstrániť svoj Vlastný Obsah Užívateľa z Portálu. Užívateľ výslovne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ bez akéhokoľvek upozornenia odstránil alebo zamedzil prístup k Vlastnému Obsahu Užívateľa v prípade, keď sa dôvodne domnieva, že tento obsah je protiprávny a keď bol Prevádzkovateľ na jeho možnú protiprávnosť upozornený nositeľom údajne porušovaných práv alebo jeho možnú protiprávnosť zistil inak. Za protiprávny sa považuje najmä, ale nielen, obsah, ktorý zrejme porušuje Práva duševného vlastníctva a obsah, ktorého súčasťou sú linky na zrejme protiprávny obsah alebo linky na stránky, ktoré umožňujú porušovanie Práv duševného vlastníctva (napríklad poskytujú P2P programy). V prípade pochybností sa má za to, že obsah je protiprávny. Prevádzkovateľ je oprávnený znemožniť ďalšie umiestňovanie Vlastného Obsahu Užívateľovi, ktorého Vlastný Obsah Užívateľa bol Prevádzkovateľom odstránený alebo prístup k nemu bol zamedzený.

3. Užívateľ nesmie vykonávať činnosti, ktoré porušujú práva vyplývajúce z duševného vlastníctva (ďalej len „Práva duševného vlastníctva“) akýchkoľvek tretích osôb, napríklad nepovolené P2P zdieľanie súborov, ako ani činnosti, ktoré umožňujú porušovanie Práv duševného vlastníctva, napríklad prevádzkovanie P2P programov (ďalej len „Nepovolené užívanie“). Užívateľ berie na vedomie, že Vlastný Obsah Prevádzkovateľa obsahuje autorské diela, predmety práv súvisiacich s autorským právom, logá, ochranné známky a iné predmety chránené právom duševného vlastníctva, ktoré požívajú ochranu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a medzinárodných dohovorov.

4. Užívateľ súhlasí s tým, aby v prípade Nepovoleného užívania uplatnil Prevádzkovateľ voči nemu tento postup:

a) ak sa Prevádzkovateľ dozvie o činnosti, o ktorej sa dôvodne domnieva, že je porušením Práv duševného vlastníctva pošle užívateľovi služieb emailovú správu, v ktorej ho upozorní na protiprávnu povahu jeho činnosti, požiada ho o jej okamžité ukončenie a vysvetlí mu dôsledky neukončenia,

b) v prípade neukončenia protiprávnej činnosti pošle Prevádzkovateľ Užívateľovi poštou doporučený list, v ktorom ho upozorní na protiprávnu povahu jeho činnosti, požiada ho o jej okamžité ukončenie a vysvetlí mu dôsledky neukončenia,

c) ak Užívateľ napriek tomu neukončí protiprávnu činnosť, pošle mu Prevádzkovateľ poštou doporučený list a zároveň email, v ktorom ho informuje, že jeho užívateľský účet u Prevádzkovateľa bol s okamžitou účinnosťou pozastavený, a to až do času, kým bude Prevádzkovateľovi doručené vyhlásenie, v ktorom Užívateľ potvrdí, že už neporušuje a/alebo neumožňuje porušovanie Práv duševného vlastníctva,

d) ak Užívateľ ani v tomto prípade neukončí protiprávnu činnosť, pošle mu Prevádzkovateľ poštou doporučený list a zároveň email, v ktorom ho informuje, že jeho užívateľský účet u Prevádzkovateľa bol s okamžitou účinnosťou zrušený.

Uplatnením tohto postupu Prevádzkovateľom nie sú dotknuté prostriedky ochrany Práv duševného vlastníctva vyplývajúce z týchto podmienok a príslušných právnych predpisov.

5. Portál môže obsahovať odkazy (linky) na internetové stránky tretích osôb, ktoré nie sú prevádzkované ani kontrolované Prevádzkovateľom. Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ v žiadnom smere nezodpovedá za obsah týchto stránok, ani za dodržiavanie právnych predpisov (vrátane ustanovení na ochranu osobných údajov) ich prevádzkovateľmi. Každému Užívateľovi je dôrazne odporúčané, aby si pozorne prečítal všetky podmienky používania internetových stránok tretích osôb bezprostredne po prvom vstupe na ne. Umiestnenie odkazu na Portáli nemožno považovať za podporu obsahu internetovej stránky tretej osoby alebo jej prevádzkovateľa.

IV. Povinnosti Užívateľa

1. Užívateľ je povinný:


 • prečítať si pozorne tieto všeobecné podmienky a vstupovať na Portál a/alebo využívať Služby iba v prípade súhlasu s týmito podmienkami,

 • používať Portál a Služby na svoju osobnú potrebu, prípadne vlastnú vnútornú potrebu, a na účel ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný,

 • zdržať sa použitia konkrétneho Obsahu v rozpore s jemu udelenou licenciou, predovšetkým nesmie konkrétny Obsah meniť, rozširovať, sprístupňovať verejnosti, vypožičiavať a/alebo prenajímať, ani sa o to pokúšať,

 • rešpektovať technické prostriedky ochrany práv inkorporovaných v Obsahu (vrátane Microsoft Windows Media Digital Rights Management), tieto neobchádzať a ani sa o to nepokúšať,

 • zachovať dátový formát, v ktorom mu je Obsah poskytnutý, s výnimkou, keď dochádza k oprávnenému preneseniu elektronickej rozmnoženiny na hmotný podklad pri trvalom stiahnutí,

 • pri registrácii uvádzať pravdivé údaje, tieto údaje v prípade každej zmeny aktualizovať a chrániť heslo používané pri registrácii na Portál,

 • v prípade podozrenia zo zneužitia hesla umožňujúceho registráciu na Portáli, vykonať opatrenia potrebné na zabránenie vzniku škody (najmä zmena hesla),

 • neumožniť využívanie svojho užívateľského mena tretej osobe,

 • nepoužívať také užívateľské meno, ktoré by mohlo vyvolávať nepravdivý dojem o jeho identite,

 • nijakým spôsobom neobťažovať iných Užívateľov,

 • rešpektovať osobnostné práva ostatných Užívateľov; v súlade s tým predovšetkým nesmie zhromažďovať osobné údaje ostatných Užívateľov (vrátane emailových adries a užívateľských mien), ani sa o to pokúšať,

 • dodržiavať autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo akékoľvek práva tretích osôb chránené zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými dohovormi (vrátane autorských práv autorov internetovej stránky Prevádzkovateľa),

 • dodržiavať všetky ustanovenia týchto podmienok.


2. Užívateľ ďalej:


 • berie na vedomie, že rozsah oprávnení Užívateľa sa pri jednotlivom Obsahu líši, pričom oprávnené použitie je zabezpečované okrem iného aj technickými prostriedkami, a zaväzuje sa rešpektovať tieto obmedzenia (vrátane teritoriálneho obmedzenia oprávneného použitia na územie Českej republiky a Slovenskej republiky),

 • berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie Služby osobe, ktorá už predtým akýmkoľvek spôsobom porušila podmienky udelenej licencie a/alebo tieto podmienky,

 • berie na vedomia, že Služby nemusia byť dostupné nepretržite, a to predovšetkým z dôvodov potrebnej údržby technického a programového vybavenia Prevádzkovateľa príp. tretích osôb,

 • berie na vedomie, že dáta prenášané prostredníctvom internetu medzi ním a Prevádzkovateľom sú šifrované,

 • berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za funkčnosť dátovej siete,

 • nesmie používať programové alebo iné vybavenie spôsobilé poškodiť alebo ohroziť prevádzku Portálu a/alebo technického vybavenia Prevádzkovateľa,

 • súhlasí s ukladaním súboru cookies na svoj počítač.3. Užívateľ, ktorý na Portál umiestňuje Vlastný Obsah Užívateľa, je okrem toho povinný:


 • neumiestňovať na Portál obsah, ktorý porušuje autorské práva, práva súvisiace s autorským právom, iné práva vyplývajúce z duševného vlastníctva, alebo akékoľvek práva tretích osôb,

 • neumiestňovať na Portál obsah obsahujúci pornografiu, rasistický obsah, urážlivý obsah alebo iný obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a/alebo medzinárodnými dohovormi alebo je z iných dôvodov Prevádzkovateľom považovaný za nevhodný,

 • neumiestňovať na Portál obsah, ktorý obsahuje vulgárny (obsahom a/alebo výberom a/alebo usporiadaním jazykových prostriedkov) a všeobecne neprijateľný jazyk,

 • neumiestňovať na Portál obsah, ktorý možno považovať za navádzanie na trestný čin, prečin a/alebo priestupok alebo schvaľovanie trestného činu, prečinu a/alebo priestupku alebo iného závadného konania,

 • neumiestňovať na Portál obsah reklamného charakteru, pyramídové hry, spamy a pod.,

 • neumiestňovať na Portál obsah, ktorý obsahuje vírus alebo iný obsah, ktorý môže poškodiť technické a/alebo programové vybavenie Užívateľov alebo tretích osôb,

 • needitovať a/alebo neodstraňovať žiadny iný Obsah nachádzajúci sa na Portáli s výnimkou jeho Vlastného Obsahu Užívateľa, ani sa o to pokúšať.


3. Porušenie Povinnosti Užívateľa má za následok postup uvedený v časti „Obsah nachádzajúci sa na Portáli“, body 2 až 4 (vrátane odstránenia závadného Obsahu). Tým nie sú dotknuté iné prostriedky ochrany vyplývajúce z týchto podmienok a príslušných právnych predpisov.


V. Práva Užívateľov a tretích osôb


V prípade, ak sa Užívateľ alebo akákoľvek tretia osoba domnieva, že akýkoľvek Obsah umiestnený na Portáli porušuje jeho/jej práva alebo všeobecne záväzné právne predpisy, svoju odôvodnenú sťažnosť môže adresovať na metoo@metoo.sk


Sťažnosť obsahuje najmä:

  • konkretizáciu obsahu porušujúceho práva (predovšetkým uvedením URL adresy, na ktorej sa tento obsah nachádza),

  • obsah porušených práv a ich právny základ,

  • meno a kontaktné údaje sťažovateľa,

  • vyhlásenie, že obsah sťažnosti zodpovedá skutočnosti.


V prípade, ak sťažnosť nie je dostatočne konkrétna a/alebo skutkovo odôvodnená, ako aj v prípade anonymných sťažností, sa znižuje pravdepodobnosť jej riadneho vybavenia a zjednania nápravy a zároveň je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu alebo inú ujmu.


VI. Zodpovednosť


Prevádzkovateľ zodpovedá iba za to, že umiestnením jeho Vlastného Obsahu na Portál neporušuje autorské práva a práva súvisiace s autorským právom.

 

Prevádzkovateľ však v nijakom smere nezodpovedá za Vlastný Obsah Užívateľov a za obsah internetových stránok tretích osôb, na ktoré môže byť Užívateľ presmerovaný prostredníctvom odkazov umiestnených na Portáli. Užívateľ používa celý Obsah Portálu a všetky Služby na svoju vlastnú zodpovednosť.


VII. Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov Užívateľom pri registrácii sa považuje za dobrovoľný, výslovný a časovo neobmedzený súhlas so spracovaním poskytnutých údajov v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje na základe priamej telefonickej alebo osobnej komunikácie s Užívateľom alebo prostredníctvom počítačového systému s využitím internetovej stránky Užívateľom. Osobné údaje Užívateľom sa zaznamenávajú výlučne počítačovou formou a uchovávajú v počítačovom databázovom systéme Prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí so spracovaním takto získaných osobných údajov na účely vedenia jeho užívateľského účtu, na účely jeho identifikácie a zabezpečenia riadneho zaplatenia v prípade spoplatňovaných služieb, na účely zabezpečenia rešpektovania autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a akýchkoľvek iných práv Prevádzkovateľa a tretích osôb, na účely vytvárania individuálnych ponúk zo strany Prevádzkovateľa a na účely komerčnej komunikácie.

2. Ochrana osobných údajov a ich poskytovanie tretím osobám

Prístup k osobným údajom má iba obmedzený počet zamestnancov Prevádzkovateľa, z ktorých každý je viazaný povinnosťou mlčanlivosti. Osobné údaje Užívateľov Prevádzkovateľ poskytuje v nevyhnutnom rozsahu iba zmluvným partnerom viazaným povinnosťou mlčanlivosti, a to výlučne na účel zabezpečenia Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ osobné údaje nezverejňuje.

3. Poučenie

Užívateľ:


 • nie je povinný poskytnúť akékoľvek údaje o svojej osobe, berie však na vedomie, že prístup k niektorým Službám je podmienený poskytnutím osobných údajov;

 • ak poskytne akékoľvek osobné údaje, robí tak úplne dobrovoľne;

 • svoj súhlas zo spracovaním osobných údajov môže kedykoľvek odvolať;

 • má právo prístupu k svojím osobným údajom;

 • právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so žiadosťou o zaistenie opatrení na nápravu, ak zistí, že pri spracovávaní jeho osobných údajov došlo k porušeniu povinnosti Prevádzkovateľa, ktorý tieto údaje spracováva. V takom prípade má ďalej právo požadovať, aby Prevádzkovateľa najmä:


 • sa zdržal takého konania, ktorým porušuje svoje povinnosti;

 • odstránil takto vzniknutý stav alebo poskytol na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie;

 • vykonal opravu alebo doplnenie osobných údajov tak, aby boli pravdivé a presné;

 • zablokoval alebo zlikvidoval osobné údaje.


 • má právo na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa vyžadovať:


  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme;

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

  • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,

  • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Užívateľ má v súvislosti so spracúvaním svojich osobných údajov aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vytlačiť Obľúbené Poslať Facebook Digg it Delicious Vybrali.sme

Súvisiace články

Komentáre